Gården

Välkommen till Lindholmen Gård!

Lindholmen Gård ägs och drivs av Helen Björk Averpil och Benny Averpil och är i sin helhet belägen på naturreservatet Vallda Sandö, en mil väster om Kungsbacka.

Gården utgöres av 8 ha åker och 17 ha strandäng och har härutöver tillgång till omfattande naturbetesmark på Sandöhalvön.

Gårdens natursköna belägenhet med betande får utgör en unik miljö. Strandängarna översvämmas till stora delar vid storm, vilket tillsammans med månghundrade år av beteshävd givit en unik flora och insektsfauna. Strandängarna utgör också utmärkta rastplatser för flyttfåglar, främst vadare under våren och hösten.

Gården restaurerades i sin helhet under åren 1997 och 1998 och pris för god byggnadsvård erhölls år 1999 av Hallands Museiförening.

Produktionen är ekologisk och KRAV– certifierad av SMAK för såväl växtodling som djurhållning.
Vi är drivna av passion och omsorg för djurvälfärd, biologisk mångfald och ett hållbart leverne och produktion.

Vi har en vallhund – Tess av rasen Border Collie.

Under 2018 gjorde vi en utbyggnad av vårt stora fårhus och installerade ett bandfoderbord och en fast hanteringsanläggning. Detta för att effektivisera vårt arbete samt också för ytterligare förbättrad djurvälfärd.
Investeringen har till del (40%) finansierats av EU, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Investeringen överträffar vår förväntan och uppfyller vår mål.

Välkomna
Helen och Benny